Algemene voorwaarden

*Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling op de zetel van Wijnimport Peter, behoudens anders overeengekomen. Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via overschrijving. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen geleverd.

*Bij niet-betaling van de factuur op vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 50 €. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de consument een gelijkaardige vergoeding verschuldigd.

*Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist.Bij niet- tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

*De levering van de goederen geschiedt ex works het magazijn van Wijnimport Peter. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.

*Klachten moeten binnen de 5 dagen vanaf de levering aan Wijnimport Peter per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.

*Wijnimport Peter kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.

*In geval de aansprakelijkheid van Wijnimport Peter wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien Wijnimport Peter vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van Wijnimport Peter.

*Elk geval van overmacht bevrijdt Wijnimport Peter van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.

*De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.

*De goederen blijven eigendom van Wijnimport Peter tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.

*Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.

*Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Wijnimport Peter om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Wijnimport Peter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.